Pertukaran nama Stesen Tampin kepada Stesen Pulau Sebang/Tampin

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
mapetm mapetm
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Pertukaran nama Stesen Tampin kepada Stesen Pulau Sebang/Tampin

Adalah dimaklumkan bahawa Stesen Tampin kini dikenali sebagai Stesen Pulau Sebang /Tampin.

Pertukaran nama stesen ini adalah berkuatkuasa serta-merta dan nama Stesen Tampin akan digantikan dengan Stesen Pulau Sebang/Tampin pada cetakan tiket.